Bine ati venit pe Centrul Medical Focus - Clinica   Click pentru ascultare text! Bine ati venit pe Centrul Medical Focus - Clinica

Politica de confidentialitate

Rate this item
(0 votes)

Politica de confidențialitate

Intrată în vigoare: 25 mai 2018.


Cine suntem

Prin această politică de confidențialitate, FOCUS LAB PLUS SRL, str. Ciresului, nr. 1, sector 2, Bucuresti, dorește să vă informeze cu privire la datele dvs. cu caracter personal pe care le colectăm și utilizăm (cu alte cuvinte, pe care le prelucrăm și utilizăm) în timpul vizitării de către dvs. a site-urilor noastre web. Datele cu caracter personal se referă la orice informații referitoare la o persoană fizică specifică sau identificabilă, pe care ni le comunicați sau pe care le primim sau colectăm, precum: numele și datele de contact (de ex. adresa, nr. de telefon, adresa de e-mail), informații privind solicitările dvs. și relația profesională pe care o aveți cu noi, precum și orice participare alături de noi, informații referitoare la ora, scopul și, dacă este cazul, locul în care utilizați site-urile noastre web și alte servicii electronice. Colectăm și utilizăm date cu caracter personal numai în măsura permisă prin lege sau dacă ne-ați acordat consimțământul prealabil în acest sens.
Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal exclusiv în cadrul dispozițiilor legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal din România. Acestea sunt dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date precum și dispozițiile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.
Salariații și împuterniciții noștri au obligația de a respecta dispozițiile cu privire la protecția datelor conform normelor legale.

În legătură cu toate solicitările legate de datele Dvs., de protecția datelor în cadrul societății FOCUS LAB PLUS SRL sau orice întrebare/reclamație pot fi adresate către adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Scopul prelucrării datelor îl reprezintă:

    rezervarea și comercializarea de produse online
    reclamă, marketing și publicitate
    functionarea site-ului (creare cont)

Aveți obligația să ne puneți la dispoziție datele în măsura în care datele respective sunt necesare pentru onorarea de comenzi online de rezervare/ cumpărare.
Eventualul Dvs. refuz duce la îngreunarea colaborării pe partea de comerț online.

În cele ce urmează vă informăm cu privire la modul, volumul și scopurile prelucrării și utilizării datelor cu caracter personal.
Puteți modifica in orice moment orice informatie detinuta despre dvs.

Procesul de modificare sau stergerea a datelor dvs se va realiza online, din contul dvs. Suntem in curs de implementare, pana atunci, insa, va rugam sa ne contactati la adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. si responsabilul companiei noastre va solutiona cererea dvs in cel mai scurt timp cu putinta.
Ce drepturi aveti si cum le puteti exercita?

Potrivit legii 677/2001 beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și de a vă adresa justiției.
Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor personale colectate de către noi.

Dreptul la informare
(1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care această persoană posedă deja informațiile respective:
a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor
c) informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existența drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de interventție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
d) orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.
(2) În cazul în care datele nu sunt obținute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenționează dezvăluirea acestora către terți, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care persoana vizată posedaă deja informațiile respective:
a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informații suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor si de opozitie, precum si condițiile în care pot fi exercitate;
d) orice alte informații a caăror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
(4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau științifică, ori în orice alte situații în care furnizarea unor asemenea informații se dovedește imposibilă sau ar implica un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum și în situațiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.

Dreptul de acces la date
(1) Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situația în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puțin următoarele:
a) informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
b) comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor;
c) informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
d) informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
e) informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, prevăzut la art. 24, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi.
(2) Persoana vizată poate solicita de la operator informațiile prevaăzute la alin. (1), printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poșta electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure ca predarea i se va face numai personal.
(3) Operatorul este obligat să comunice informațiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).
(4) În cazul datelor cu caracter personal legate de starea de sănătate, cererea prevăzutaă la alin. (2) poate fi introdusă de persoana vizataă fie direct, fie prin intermediul unui cadru medical care va indica în cerere persoana în numele căreia este introdusă. La cererea operatorului sau a persoanei vizate comunicarea prevăzută la alin. (3) poate fi facută prin intermediul unui cadru medical desemnat de persoana vizată.
(5) În cazul în care datele cu caracter personal legate de starea de sănătate sunt prelucrate în scop de cercetare științifică, dacă nu există, cel puțin aparent, riscul de a se aduce atingere drepturilor persoanei vizate și dacă datele nu sunt utilizate pentru a lua decizii sau măsuri față de o anumită persoană, comunicarea prevăzută la alin. (3) se poate face și într-un termen mai mare decât cel prevăzut la acel alineat, în măsura in care aceasta ar putea afecta bunul mers sau rezultatele cercetarii, și nu mai târziu de momentul în care cercetarea este încheiataă. În acest caz persoana vizată trebuie saă își fi dat în mod expres și neechivoc consimțământul ca datele să fie prelucrate în scop de cercetare științifică, precum și asupra posibilei amânaări a comunicării prevăzute la alin. (3) din acest motiv.
(6) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.

Dreptul de intervenție asupra datelor
(1) Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit:
    a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
    b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conformă prezentei legi;
    c) notificarea către terții caărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.
(2) Pentru exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) persoana vizataă va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.
(3) Operatorul este obligat să comunice măsurile luate in temeiul alin. (1), precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).

Dreptul de opoziție
(1) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.
(2) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.
(3) În vederea exercitării drepturilor prevăzute la alin. (1) și (2) persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmitaă în forma scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poșta electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure ca predarea i se va face numai personal.
(4) Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în temeiul alin. (1) sau (2), precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (3).

Excepții
(1) Prevederile art. 12, 13, ale art. 14 alin. (3) si ale art. 15 nu se aplică în cazul activităților prevăzute la art. 2 alin. (5), dacă prin aplicarea acestora este prejudiciată eficiența acțiunii sau obiectivul urmărit în îndeplinirea atribuțiilor legale ale autorității publice.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile strict pentru perioada necesară atingerii obiectivului urmărit prin desfășurarea activităților menționate la art. 2 alin. (5).
(3) După încetarea situației care justifică aplicarea alin. (1) și (2) operatorii care desfășoară activitățile prevăzute la art. 2 alin. (5) vor lua măsurile necesare pentru a asigura respectarea drepturilor persoanelor vizate.
(4) Autoritățile publice țin evidența unor astfel de cazuri și informează periodic autoritatea de supraveghere despre modul de soluționare a lor.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
(1) Orice persoană are dreptul de a cere și de a obține:
    a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
    b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevăzute la lit. a).
(2) Respectându-se celelalte garanții prevăzute de prezenta lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei vizate la alin. (1), numai în următoarele situații:
    a) decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiția ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusă de persoana vizată, să fi fost satisfacută sau ca unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-și susține punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim;
    b) decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

Dreptul de a se adresa justiției
(1) Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încălcate.
(2) Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucraări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia.
(3) Instanța competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecataă este scutită de taxa de timbru.

Contact
Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus de revocare, informare, ștergere sau corectare a datelor Dvs. vă rugăm să vă adresați prin cerere scrisă prin e-mail la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Ce date sunt stocate de FOCUS LAB PLUS SRL ?

1.1 Stocarea și prelucrarea de date care nu au caracter personal (anonime) în scopuri interne legate de sistem și în scopuri statistice
În cazul accesării paginii noastre de internet browser-ul Dvs. de internet transmite automat date (de ex. data și ora accesării, adresa URL a paginii de internet care face trimiterea, fișierul accesat, cantitatea datelor transmise, tipul și versiunea browser-ului, sistemul de operare, ) către serverul nostru, pe baza unor setări tehnice. Aceste date sunt colectate și utilizate exclusiv în scop statistic și în scop de analiză, de ex. pentru îmbunătățirea ofertei.
Anumite date de trafic (cum sunt adresele IP sau alt identificatori ai dispozitivelor cu care ne accesati site-ul) pot fi în anumite circumstanțe date cu caracter personal și ca atare le vom trata ca atare.

1.2 Stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personale

1.2.1 Datele pentru executarea contractului.
Datele cu caracter personal (de exemplu modul de adresare, prenumele, numele, titlul, data nașterii, strada, nr., codul poștal, localitatea, restul adresei, țara, nr. de telefon și adresa de e-mail) sunt stocate și prelucrate de către noi numai în cazul în care introduceți aceste date la o rubrică de pe pagina noastră de internet sau ni le transmiteți prin e-mail. Datele cu caracter personal stocate vor fi utilizate în scopul derulării contractelor și procesării solicitărilor Dvs. După finalizarea derulării contractului și plata integrală a prețului de achiziție datele Dvs. sunt salvate ținând cont de termenele de păstrare conform legislației fiscale și comerciale, urmând ca după expirarea acestor termene datele respective să fie șterse. Această regulă nu este valabilă în cazul în care ați consimțit în mod expres pentru utilizarea mai departe a datelor Dvs.

1.2.2 Datele pentru serviciul newsletter.
La înregistrarea pentru serviciul nostru newsletter datele Dvs. sunt utilizate de FOCUS LAB PLUS în scopuri promoționale șî de marketing. Utilizarea încetează de îndată ce renunțați la serviciul newsletter. Puteți renunța oricând la serviciul newsletter.

1.2.3 Date pentru contul de client.
La deschiderea unui cont de client cu ajutorul funcției „Înregistrare client“ datele Dvs. vor fi salvate în mod durabil în baza de date clienți a societății FOCUS LAB PLUS. Puteți solicita oricând ștergerea datelor Dvs. de client și a contului Dvs. de client. Detalii în acest sens găsiți mai sus la punctul 2.
În cazul în care la deschiderea contului Dvs. de client v-ați declarat acordul pentru primirea de informații promoționale, societatea FOCUS LAB PLUS va utiliza datele indicate de Dvs. pentru scopuri promoționale și de marketing. Acest acord este voluntar și poate fi oricând revocat, revocarea având efect pentru viitor.

1.2.4 Localizarea geografică
Prin intermediul localizării geografice cu ajutorul adresei IP este posibilă din punct de vedere tehnic estimarea locației utilizatorului de internet. Pentru a putea vizualiza direct ofertele și articolele magazinului NUME COMPANIE aflat la cea mai mică distanță de domiciliul Dvs. este stocată și utilizată adresa Dvs. IP în scopul localizării geografice. După finalizarea sesiunii în curs adresa IP nu este stocată la FOCUS LAB PLUS în scopul localizării geografice.

1.2.5 Utilizarea de cookie-uri
Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt salvate de browser-ul Dvs. de internet și servesc pentru a face pagina noastră de internet per total mai ușor de utilizat, mai eficientă și mai sigură. Cookie-urile nu cauzează daune computerului Dvs. și nu conțin viruși. Puteți împiedica instalarea cookie-urilor printr-o setare corespunzătoare a browser-ului Dvs. Pagina noastră online conține cookie-uri. Cookie-urile salvează în special setările alese de Dvs. De asemenea cookie-urile sunt utilizate de noi în scop statistic. Vă atragem atenția asupra faptului că prin împiedicarea instalării de cookie-uri se poate întâmpla să nu puteți utiliza toate funcțiile paginii noastre de internet.

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor.

Pentru informații sau solicitări în baza dreptului persoanelor vizate conform GDPR, vă puteti adresa Ofițerului (Responsabilului) cu Protecția Datelor la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau puteti accesa pagina unde va puteti exprima consimtamantul referitor la fiecare fisier cookie in parte.

1.2.2.1 Fisierele cookie vor fi impartite pe categorii:
Cookie-uri interne

O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:

    Cookie-uri esențiale. Necesare pentru funcționarea site-ului. Putem folosi module cookie esențiale pentru a autentifica utilizatorii, pentru a preveni utilizarea frauduloasă a conturilor de utilizator sau pentru a oferi funcții specifice site-ului.
    Cookie-uri de funcționalitate. Este folosit pentru a vă recunoaște când vă întoarceți la Site. Acest lucru ne permite să personalizăm conținutul nostru pentru dvs., să vă salutăm după nume și să vă amintim preferințele dvs. (de exemplu, alegerea limbii sau regiunii dvs.).
    Cookie de targetare. Înregistreaza vizita dvs pe site, paginile pe care le-ați vizitat și link-urile pe care ati dat click. Vom folosi aceste informații pentru a face site-ul și mai relevant pentru interesele dvs. De asemenea, exista posibilitatea de a împărtăși aceste informații unor terțe părți, tot in scopul de a face site-ul mai relevant pentru dvs.

Third-party (terță-parte) cookies

Pe lângă cookie-urile proprii, este posibil să folosim și alte cookie-uri terță parte (third-party) pentru a raporta statisticile de utilizare a site-ului și pentru a îmbunătăți eforturile de marketing.

    Urmărirea cookie-urilor/Tracking cookies. Urmaresc comportamentul pe site și il conecteaza de alte valori care să permită o mai bună înțelegere a obiceiurilor de utilizare.
    Cookie-uri de optimizare/Optimization cookie. Permit urmărirea în timp real a conversiei utilizatorilor din diverse canale de marketing pentru a evalua eficiența acestora.
    Cookie-uri pentru parteneri. Ofera partenerilor noștri metrici de conversie pentru a-și putea optimiza eforturile de marketing plătite. Pentru a vedea o listă de cookie-uri third-party (terta parte) folosite de site-ul nostru, consultați tabelul Cookies.

Actualizarea sau ștergerea informațiilor dvs. cu caracter personal

Aveți anumite drepturi în legătură cu informațiile dvs. cu caracter personal. Puteți să accesați informațiile dvs. cu caracter personal și să confirmați că acestea rămân corecte și sa le actualizate sau sa alegeți dacă doriți sau nu să primiți materiale de la noi sau de la unii dintre partenerii noștri.

Dacă doriți informații suplimentare cu privire la drepturile dvs. sau doriți să exersați oricare dintre drepturile de mai sus, puteți să ne contactați și prin This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Exercitarea drepturilor Dvs. menționate mai sus este gratuită.Dacă locuiți sau vă aflați în SEE, aveți dreptul să solicitați:

    să va oferim acces la orice informații cu privire la identitatea personală pe care le deținem;
    sa împiedicați prelucrarea informațiilor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct;
    să actualizați orice informație identificabilă personal care este invechită sau incorectă;
    ștergeți toate informațiile identificabile cu caracter personal pe care le deținem despre dvs.;
    restricționați modul în care procesăm informațiile dvs. personale identificabile;
    furnizați informațiile dvs. personale de identificare unui terț furnizor de servicii; sau
    să vă furnizăm o copie a oricărei Informații cu privire la identificarea personală pe care o avem despre dumneavoastră.

Încercăm să răspundem la fiecare e-mail cu promptitudine, acolo unde este posibil, și să oferim răspunsul nostru în termenul stabilit de legislația în vigoare. Rețineți totuși că vor exista informații reziduale care vor rămâne în bazele noastre de date, jurnalele de acces și alte înregistrări care pot conține sau nu informații personale. De asemenea, rețineți că anumite informații identificabile cu caracter personal pot fi scutite de astfel de solicitări în anumite circumstanțe, ceea ce poate include dacă trebuie să continuăm procesarea informațiilor dvs. personale cu scopul de a vă conforma unei obligații legale.

Când ne trimiteți un e-mail cu o cerere, este posibil sa vă rugăm să ne furnizați informațiile necesare pentru a vă confirma identitatea.
În ce situații au terții acces la datele Dvs?

1. Transmiterea în scopul procesării comenzii
Datele cu caracter personal stocate de noi sunt transmise mai departe în scopul procesării comenzii către societatea de transport însărcinată cu efectuarea livrării, în măsura în care acest lucru este necesar pentru livrarea produsului. În cazul plății online datele cu caracter personal pot fi trimise către procesatorul de plați, în măsura în care acest lucru este necesar pentru plată

2. Transmitere către instituții publice, de ex. în cazul unei dispoziții judecătorești
La dispoziția instituțiilor competente în cazuri speciale trebuie să oferim informații cu privire la date cu caracter personal), în măsura în care acest lucru este necesar în scopul cercetării penale, siguranței publice, pentru îndeplinirea sarcinilor legale ale serviciilor de informații sau serviciului militar de contrainformații sau în scopul realizării drepturilor de proprietate intelectuală.

3. Plugin-uri de rețele sociale
Pagina noastră de internet utilizează „plugin“-uri de la operatorii de rețele sociale (de ex.: www.facebook.com). Toate plugin-urile de rețele sociale de pe pagina noastră de internet sunt marcate clar. La accesarea paginilor noastre de internet care conțin un plugin de rețea socială browser-ul Dvs. va realiza o conectare directă la serverul operatorului rețelei sociale. Conținutul plugin-ului va fi transmis de serverul accesat al operatorului rețelei sociale direct către browser-ul Dvs. și va fi integrat de acesta în pagina de internet. Prin integrarea plugin-ului operatorul rețelei sociale primește informația că ați accesat pagina noastră. În cazul în care în timpul vizitării paginii noastre de internet este în derulare o sesiune de conectare valabilă la o rețea socială, vizita poate fi atribuită contului respectiv de utilizator. În cazul în care interacționați cu plugin-ul, informația respectivă este transmisă operatorului de rețea socială și este salvată acolo. Dacă doriți să împiedicați colectarea datelor Dvs. de către operatorul rețelei sociale prin intermediul paginii noastre de internet, trebuie să vă deconectați (adică să vă delogați) de la serviciul operatorului de rețea socială înainte de vizitarea paginii noastre de internet.

De asemenea puteti contra din site-ul nostru transmiterea datelor catre fiecare tip de plugin, din pagina Politica de utilizare Cookie-uri

Informații privind scopul și volumul stocării de date precum și privind procesarea ulterioară, utilizarea și drepturile de care beneficiați, precum și posibilitățile de setare puteți găsi în precizările operatorului de rețea socială referitoare la protecția datelor, care nu au legătură cu această declarație cu privire la protecția datelor. În privința operatorului „facebook“ găsiți aceste directive la adresa http://www.facebook.com/policy.php.

Societatea FOCUS LAB PLUS nu își asumă răspunderea pentru directivele de protecție a datelor și procedurile paginilor internet partenere.

4. Serviciul de analiză web Google Analytics
Pagina noastră de internet utilizează serviciul de analiză web „Google Analytics “ al societății Google Inc. în scop statistic. Acest serviciu de analiză web utilizează așa-numite „cookie“-uri (vezi mai sus la Utilizarea de cookie-uri). Prin cookie-uri sunt generate numai informații anonime cu privire la utilizarea paginii noastre de internet. Aceste informații sunt transmise către serverul societății Google Inc. într- un stat membru UE sau în afara UE (de ex. în SUA) și sunt salvate acolo. Google Inc ofera un regim adecvat de protecția a datelor în SUA prin participarea în proiectul Privacy Shield – vezi detalii la https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnaNAAS

Societatea Google Inc. va transmite eventual informațiile către terți, în măsura în care acest lucru este prevăzut de lege sau în măsura în care terții procesează aceste date la comanda societății Google Inc. Nici noi și nici societatea Google Inc. nu vom conecta adresa Dvs. IP cu alte date care sunt salvate de Google Inc. sau de către noi.

Societatea FOCUS LAB PLUS nu își asumă răspunderea pentru directivele de protecție a datelor și procedurile paginilor internet partenere.

5. Serviciul de publicitate online Google Adwords
Pagina noastră de internet utilizează serviciul de publicitate online „Google Adwords “ al societății Google Inc. în scop de servire a reclamelor online. Acest serviciu de livrare a reclamelor in website-ul nostru utilizează așa-numite „cookie“-uri (vezi mai sus la Utilizarea de cookie-uri). Prin cookie-uri sunt generate numai informații cu privire la utilizarea paginii noastre de internet. Aceste informații sunt transmise către serverul societății Google Inc. într-un stat membru UE sau în afara UE (de ex. în SUA) și sunt salvate acolo. Google Inc ofera un regim adecvat de protecția a datelor în SUA prin participarea în proiectul Privacy Shield – vezi detalii la https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnaNAAS

Societatea Google Inc. va transmite eventual informațiile către terți, în măsura în care acest lucru este prevăzut de lege sau în măsura în care terții procesează aceste date la comanda societății Google Inc.
Societatea FOCUS LAB PLUS nu își asumă răspunderea pentru directivele de protecție a datelor și procedurile paginilor internet partenere.

Pentru a gestiona daca doriti sau nu trimiterea cookie-urilor spre Google Adwords puteti accesa pagina unde va puteti exprima consimtamantul referitor la fiecare fisier cookie in parte.
Va mentionam ca blocarea cookie-urilor catre Google poate avea implicatii diverse, care nu au nicio legatura cu site-ul nostru (de exemplu cand veti da click pe un anunt/reclama din motorul de cautare www.google.ro pentru a ajunge in site-ul nostru, probabil Google.ro nu va permite incarcarea site-ului)

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar că această nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs, evidențiate prin comportamentul de navigare.

Securitatea datelor

Pagina noastră de internet și celelalte sisteme informatice ale noastre sunt protejate prin măsuri tehnice și organizatorice împotriva accesului, modificării sau difuzării datelor Dvs. de către persoane neautorizate precum și împotriva pierderii sau distrugerii datelor Dvs.

Este necesar să tratați în permanență cu confidențialitate datele Dvs. de acces și să închideți fereastra de browser când terminați vizitarea paginii noastre de internet. Pentru transferul de date cu caracter personal utilizăm proceduri tehnice de criptare. Puteți identifica transmiterea de date criptate (https) prin afișarea unui simbol de închidere, de ex. afișarea unui simbol de cheie sau lacăt în bara de statut a browser- ului Dvs.
Întrebări, Sugestii și Reclamații?

Aveți întrebări referitoare la protecția datelor, politica de utilizare cookie-uri sau la pagina noastră de internet? Nicio problemă, vă ajutăm cu plăcere.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Last modified on Miercuri, 06 Iunie 2018 17:43
Click pentru ascultare text! Focus Medical